Ved min død / At my death

For det tilfælde at dem der overlever mig ikke har deres egen forestilling om hvordan et dødt legeme skal bortskaffes, er her noteret undertegnedes levende synspunkt om det samme.

In the event that those who survive me do not have their own wishes or ideas on ​​how a dead body should be disposed of, I authored this brief memorandum on the issue.

Bemærk venligst at dette er kaldt et “notat” og ikke et “ønske”. Ved min død er min frie vilje endelig sat ud af spillet og der er intet mere at tilføje til livet. Jeg kan med sikkerhed love at jeg når denne tekst bliver aktuel er aldeles ligeglad med min krop, hvad der er tilbage af den og hvad der stilles op med den. Tilbage er kun resten af jeres eget liv. Valget -og jeres eventuelle sorg, er jeres alene.

Please note that this is called a “memo” and not a “wish”. At my death my free will finally be put out of action and there is nothing more to add to life. I can safely promise you that I will be utterly indifferent to my body, what’s left of it and what you will do with it. This leaves only the rest of your life. The choice -and your grief- is your own.

Jeg er som bekendt ikke medlem af nogen kirke, trosretning eller anden institution, der varetager nogen form for eksistentialistisk forretning, herunder håndteringen af friske menneske-lig. Ligeledes besidder jeg ingen tro på hverken guder, myter eller overnaturlige kræfter etc. Det er min anti-teistiske, levende overbevisning at al overtro skyldes ignorans og fejhed og jeg frabeder mig enhver forbindelse hertil. Men: min holdning dør sammen med resten af min bevidsthed og det fritager jer der læser dette fra at respektere den. Hvis læseren mener at noget som helst kan nå ham eller hende fra “hinsides” må det være følgende: min største respekt vil gå til jer der vælger at følge jeres egen intuition, tro eller whatever fremfor at respektere noget af det der står nedfældet her.

I am of course not a member of any church, denomination or any other institution organizing any kind of existentialist business, including the handling of fresh human corpses. Also I do not believe in neither gods, myths or supernatural powers etc. It is my anti-theistic, living conviction that all superstition is due to ignorance and cowardice, and I demand no affiliation with any of it. But: my opinion has disappeared along with the rest of my consciousness and it relieves the reader from respecting that. If the reader actually believes that anything can reach him or her from “beyond” it must be the following: my utmost respect will go to you who chooses to follow your own intuition, faith or whatever rather than to respect anything that is put to print here.

Notatet anbefaler derfor på ingen måde:

1: at mit afdøde legeme ikke bringes nær religiøse bygninger, jordarealer og/eller personager affilierede dertil.

2: at kremere mit nøgne lig i en papkasse.

3: at sprede min aske. For tiden er dette kun lovligt i DK til havs. Er loven ændret efter dette er forfattet eller for det tilfælde at min død indtræffer under en anden og mere frisindet lovmæssighed der tillader andet, synes tanken om en askespredning i en vilkårlig skov umiddelbart tiltalende selvom en baghave eller lignende nok også er fint.

4: sorg-bearbejdende ritualer, ceremonier og/eller anden festivitas ved min død bør foregå i en respektfuld tidsmæssig afstand på minimum 100 timer fra -og ikke i umiddelbar fysisk, geografisk forbindelse med foretagender i de ovennævnte 3 punkter. Dette bare for at sikre at det vitterlig bliver jeres egen fest og at mit lig ikke bliver unødigt gjort til omdrejningspunkt.

Therefore this memo in no way recommends:

1: that my dead body is not placed near any religious buildings, lands and / or personages affiliated thereof.

2: to cremate my naked body in a cardboard box.

3: to spread my ashes. Currently this is only legal in Denmark at sea. Is the law changed after this was written, or in the case that my death occurs under different and more liberal jurisdictions that allows otherwise, it seems that the idea of ​​an ash-spreading in any random forest is immediately appealing, though a backyard or similar is probably fine too.

4: grief processive rituals, ceremonies and / or other festivities at my death should be done in a respectful temporal distance of minimum 100 hours and not in immediate physical, geographical connection with the undertakings of the above 3 points. This is just to ensure that it does indeed become your own party and that my body is not unnecessarily made pivotal.

Så vidt mine jordiske rester. I det tilfælde at jeg overhovedet efterlader mig nogle materielle goder, vil den gældende lovgivning med sikkerhed gerne tage sig af og betalt for at fordele mine efterladte værdier blandt de rette behørige. Jeg lover at der ikke er værdier unyttigt gemt af vejen i hverken madrasser eller udenlandske bankkonti. Hvis denne ordning ikke passer mine overlevende bør eventuelle værdier doneres til et godt formål. Her foreslås et Ateistisk Selskab.

So much for my corporeal remains: in the event that I leave behind material goods, the applicable laws certainly will take care and a fee, to distribute my bereaved values ​​among the right proper. I promise that there are no values ​​uselessly tucked away in mattresses or foreign bank accounts. If this arrangement does not match the wishes of my survivors, all possible values ​​are to be donated to a good cause. I propose an Atheistic Society.

med venlig hilsen
og i ydmyg kærlighed
til alt levende,
herunder dig . . .

Yours sincerely
and in humble love
for all living things,
including you. . .

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s